แจ้งข่าวด่วน   ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ปี 2557 

ตามหนังสือ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ที ศธ 04032/1119 ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 กำหนดจัดงานสงกรานต์ ในวันที่ 11 เมษายน 2557 นั้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ออกไปก่อน หากกำหนดการวันใดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

 

 

 

      

 

  รายละเอียด

 

 

 ปฏิทินการอบรม / สัมมนา

ตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2557

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

 

 เข้าสู่เว็บไซด์หลัก